اختتامیه دو سالانه ملی سرامیک ایران جمعه 1399/11/10